DEZVOLTAREA UNUI MODEL OPTIM DE INTEGRARE MONETARA A ROMANIEI PRIN CREAREA UNUI SISTEM DE INDICATORI PENTRU MONITORIZAREA CONVERGENTEI REALE SI SIMULAREA COSTURILOR SI BENEFICIILOR ADOPTARII EURO
Proiect CNCSIS AT nr. 8/2007
Info

Proiectul de cercetare cu tema "Dezvoltarea unui model optim de integrare monetară a României prin crearea unui sistem de indicatori pentru monitorizarea convergenței reale și simularea costurilor și beneficiilor adoptării euro" urmărește identificarea momentului oportun pentru introducerea euro în România, bazându-se pe scenarii optimiste și pesimiste...
continua

Deoarece nu există o strategie a Băncii Centrale Europene de integrare monetară în zona euro a noilor state membre ale UE, și cu atât mai puțin a României, Consiliul European de la Nice (decembrie 2000) a recomandat țărilor candidate să adopte acea politica monetară care se potrivește cel mai bine condițiilor economice din fiecare țară și care să corespundă politicii economice generale...
continua

IMPORTANTA PROIECTULUI
     Deoarece nu există o strategie a Băncii Centrale Europene de integrare monetară în zona euro a noilor state membre ale UE, și cu atât mai puțin a României, Consiliul European de la Nice (decembrie 2000) a recomandat țărilor candidate să adopte acea politica monetară care se potrivește cel mai bine condițiilor economice din fiecare țară și care să corespundă politicii economice generale.
     Drumul spre euro presupune îndeplinirea unui nivel înalt și susținut al convergenței nominale conform criteriilor de la Maastricht, asigurarea independenței băncii centrale și participarea timp de cel puțin 2 ani la Mecanismul Ratelor de Schimb 2 - MRS 2 cu marjele de fluctuație cele mai reduse.
     Acordul de participare a monedelor acestor țări în cadrul MRS 2 se bazează pe un angajament ferm al autorităților naționale pentru continuarea politicilor fiscale, pentru reducerea deficitului de cont curent și asigurarea sustenabilității procesului de convergență. Pe de alta parte, există obligativitatea autorităților naționale de a monitoriza dezvoltarea macroeconomică împreună cu organismele UE.
     Tema abordată este deosebit de importantă prin prisma faptului că propune un model de integrare monetară optimă a României, cu luarea în considerare a unui complex de indicatori de convergență nominală și reală. Identificarea momentului în care România va fi pregătită să adopte euro este o încercare temerară de care suntem conștienți, însă nu irealizabilă, mai ales că se bazează pe o serie de scenarii optimiste și pesimiste.
     Rezultatele cercetării sunt supuse rigorilor unor cercetători din țară și străinătate cu ocazia unor work-shop-uri organizate pe diferitele arii tematice în vederea diseminării cunoștințelor și validării acestora. Totodată, scopul proiectului este și acela de a informa populația și agenții economici cu privire la posibilele costuri și beneficii pe care le va avea introducerea euro. Se vor crea astfel premisele unei posibile creșteri a competitivității agenților economici într-o societate bazată pe cunoaștere pentru a face față noilor provocări.
     Particularitățile cercetării se regăsesc în obiectul și specificul său, în obiectivele pe care și le fixează, în modul în care își definește problematica de investigare, își culege datele și conturează soluțiile. Mecanismul cercetării științifice propuse are în vedere apelarea la o gamă variată și adecvată de metode și tehnici, care includ:
      - analiza documentară în dinamică a cercetării temelor, fenomenelor și proceselor ce fac obiectul studiului: Tratatul de la Maastricht și eventualele lui modificări, Acordurile de Aderare la UE, Acordurile încheiate între Banca Centrală Europeană (BCE) și Băncile Centrale Naționale privind adoptarea Mecanismului Ratelor de Schimb 2; Rapoarte pe care BCE și Băncile Centrale Naționale le publică regulat, inclusiv Rapoarte de convergență; cărți, monografii, articole și studii ale specialiștilor în domeniu pe problematica temei;
      - modelare - identificarea și analiza modelelor de integrare monetară existente/operabile; relevarea asemănărilor/deosebirilor dintre acestea, a cauzelor/factorilor care le determină, posibilelor elemente de transfer;
      - problematizare - sesizarea, inducerea și formularea științifică a problemei: conturarea modelului optim al integrării monetare pentru România, din punctul de vedere al etapelor, termenelor, acțiunilor concrete de întreprins;
      - investigație fundamentală, vizând descoperirea și studierea unor noi fenomene/procese: analiza modelelor existente, compararea acestora, identificarea condițiilor specifice și dezvoltarea modelului optim pentru România și aplicativă, orientată spre găsirea mijloacelor de folosire a metodelor științifice pentru obținerea unor instrumente și modalități de perfecționare a procesului de integrare;
      - prognoza - prin apelarea deopotrivă la prognoza prin comparație, cea prin extrapolare, prin asociere sau prin analogie, în sensul că se vor contura modele de previziune a indicatorilor de convergență nominală și reală cu ajutorul lanțurilor Markov sau cu metoda celor mai mici pătrate; scopul acestor prognoze este acela de a identifica scenariile pentru România în vederea alegerii variantei optime în funcție de caracteristicile economice;
      - logica - apelarea, folosirea și formularea de noțiuni, judecați și raționamente inductive și deductive; realizarea de comparații, identificarea elementelor de maxima generalitate și a celor de strictă specificitate; abordarea deopotrivă analitică și sintetică a proceselor și fenomenelor; abstractizarea - în vederea extragerii generalului - și concretizarea - pentru definirea particularului în privința modelelor de integrare monetară;
      - statistica - la care se apelează în contextul cercetării de față în etape, ce grupează: observația (colectarea informațiilor și datelor necesare analizei, precum și creionarea trendului indicatorilor de convergență reală și nominală); formularea ipotezelor (construirea scenariilor de integrare monetară pentru România cu alegerea celui mai plauzibil și real); predicția (reprezentând noi elemente de cunoaștere ce derivă din posibilitatea acțiunii unor factori imprevizibili care să determine soluții pe măsură); verificarea (analiza post-factum în vederea găsirii cauzelor ce pot să conducă, sau ce au condus la îndeplinirea sau neîndeplinirea previziunilor, pe baza experienței țărilor care au adoptat euro).
     În urma analizei stadiului actual al cunoașterii considerăm că, la ora actuala, literatura de specialitate din România este foarte săracă în ceea ce privește lucrările care să abordeze problematica extinderii Uniunii Monetare Europene și implicațiile acesteia asupra noilor membri.
     În acest cadru, se impune argumentarea limitelor existente în următoarele direcții:
 1. necorelarea politicilor economice din România la nivel macroeconomic;
 2. lipsa unei strategii concrete a BNR în vederea adoptării monedei unice;
 3. prezentarea pur teoretică a unor indicatori, fără precizarea modalităților și costurilor pe care le presupune îndeplinirea lor (de exemplu, țintirea inflației se reflectă într-o cifră, fără a se identifica însă costurile și beneficiile pe care le presupune atingerea țintei propuse);
 4. imposibilitatea adaptării pentru România a unui model de integrare monetară din alte state membre ale UE deoarece politicile economice nu sunt convergente, mai degrabă ele sunt divergente.
     Concluziile desprinse din stadiul actual al cunoașterii ne conduc la identificarea unor elemente de originalitate ce vizează:
 1. analiza comparativă a modelelor de integrare monetară la nivelul primelor țări membre ale zonei euro;
 2. determinarea asemănărilor și deosebirilor existente între scenariile de integrare monetară ale noilor țări membre UE;
 3. gruparea scenariilor identificate pe diverse categorii în funcție de orizontul de timp la care se raportează;
 4. evaluarea impactului pe care îndeplinirea convergenței nominale o are asupra convergenței reale plecând de la particularitățile monetare, financiare și instituționale ale fiecărei țări;
 5. găsirea corelației optime între convergența nominală și cea reală prin prisma abordărilor dualiste, în sensul că exista opinii potrivit cărora convergența nominală (prin îndeplinirea formală a criteriilor de la Maastricht) trebuie realizată înaintea convergenței reale sau dimpotrivă, convergența reală manifestă efecte pozitive asupra convergenței nominale;
 6. identificarea măsurii în care indicatorii de convergență nominală reflectă realitatea economiei românești, și anume:
  1. Rata dobânzii pe termen lung este rata dobânzii la obligațiunile de stat pe termen lung, dar aceste obligațiuni nu există sau sunt foarte puțin utilizate având în vedere dezvoltarea încă redusă a pieței de capital românești;
  2. Deficitul bugetar al României se calculează diferit raportat la metodologia utilizată de țările Uniunii Europene;
  3. Nivelul redus al datoriei externe brute în PIB nu are o dimensiune favorabilă, cauza principală constând în condițiile de creditare ale instituțiilor financiar-bancare internaționale, precum și în restricțiile pieței de capital internaționale;
  4. Deși țintele de inflație propuse de BNR urmăresc apropierea de media ratei inflației din UE, ele nu au putut fi îndeplinite din cauze mai mult sau mai puțin obiective. În plus, BNR își definește ținta ca rata de inflație la sfârșitul perioadei și nu ca medie anuală; pe de altă parte, metodologia de calcul diferă de cea utilizată în UE - în primul rând nu se calculează un Indice Armonizat al Prețurilor de Consum, ci un simplu Indice al Prețurilor de Consum iar în al doilea rând apar diferențe în ceea ce privește constituirea coșului de bunuri și servicii care stă la baza calculelor;
  5. Cursul de schimb leu/euro actual nu este unul real, care să țină cont de toți factorii ce influențează evoluția unei monede.
 7. analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor de convergență reală consacrați - PIB/locuitor, rata șomajului, productivitatea muncii;
 8. definirea unor noi indicatori de apreciere a convergenței reale care să reflecte cât mai bine realitatea economică, și anume: venitul/locuitor, gradul de ocupare, costul forței de muncă, gradul de civilizație, competitivitatea afacerilor, ponderea și structura comerțului României cu țări din UE, gradul de dezvoltare a pieței financiare;
 9. identificarea celor mai reprezentative variabile cantitative și calitative pentru modelul de integrare monetară pe care dorim să-l construim;
 10. previzionarea pe termen scurt, mediu și lung a evoluției indicatorilor de apreciere a convergenței nominale și reale;
 11. realizarea unor analize de senzitivitate pe baza de scenarii cu luarea în considerare a posibilității schimbării criteriilor de convergență nominală aplicate pentru UE-12 ca urma a neîndeplinirii condițiilor de zonă monetară optimă în varianta UE-27;
 12. evaluarea posibilelor costuri și beneficii ale introducerii euro în România - prin construirea unui model de simulare a acestora - și cuantificarea impactului asupra:
  1. mediului de afaceri, din perspectiva competitivității firmelor;
  2. pieței bancare, monetare, de capital, de asigurări;
  3. populației, în sensul conștientizării costurilor și beneficiilor reale ale renunțării la moneda națională;
  4. Băncii Naționale a României, din perspectiva pierderii autonomiei în ceea ce privește politica de credit, monetară și valutară și a dreptului suveran de emisiune monetară.
     Luând în considerare toate elementele de originalitate vizate considerăm că tema propusă aduce un aport semnificativ la dezvoltarea cunoașterii prin:
 1. Adaptarea unor metode existente, pentru a fi utilizate în noi aplicații:
  1. Adoptarea unui model de integrare monetară pentru România pe baza rezultatelor obținute din analiza comparativă a modelelor din noile țări membre ale UE;
  2. Armonizarea metodologiei de calcul a indicatorilor de convergență cu standardele UE în domeniu în vederea unei reflectări corecte a realității economice;
  3. Ajustarea modelului NIGEM - care măsoară impactul introducerii euro asupra rigidităților economice nominale, prin diferite variabile (cererea internă, volumul importurilor și al exporturilor, PIB, indicele prețurilor, contul curent, activele nete) - la caracteristicile economiei romanești.
 2. Elaborarea de noi modele experimentale:
  1. Conceptualizarea unui model econometric ce stabilește legătura între cat mai multe variabile și parametrii de convergență nominală și reală;
  2. Construirea octogonului convergenței reale cu următoarele variabile: rata de creștere economică, gradul de ocupare, rata inflației, deficitul bugetar în PIB, soldul curent în PIB, rata dobânzii pe termen lung, cursul de schimb real, costul forței de muncă în PIB;
  3. Construirea unui model de simulare a costurilor și beneficiilor adoptării euro în România având ca variabile: de preț - prețul producției vândute pe piața internă, prețul în monedă națională al importurilor românești, prețul în valută al importurilor românești, prețul în monedă națională al exporturilor românești, prețul în valută al exporturilor românești, indicele prețurilor de consum, prețul factorilor de producție, cursul de schimb, deflatorul PIB, costul forței de muncă, rata nominală a dobânzii; de producție, factori de producție și comerț exterior - producția reală, producția vândută, producția reală vândută pe piața internă, exporturile reale, importurile reale, cererea reală de capital fix, cererea de muncă, oferta de muncă, productivitatea totală; de venit - costul total al forței de muncă, venitul brut din capital, venitul brut al populației, venitul brut al întreprinderilor, venitul sectorului public, subvenții pentru export, economii ale populației, economii ale întreprinderilor, economii totale; de cheltuieli - consumul real al populației, consumul real al sectorului public, cererea reala de investiții, cheltuielile nominale de investiții; PIB - valoarea adăugată brută, volumul PIB.